Sắp xếp vốn đối ứng hoàn thiện cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về việc bố trí vốn đối ứng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Mục lục bài viết

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về việc bố trí vốn đối ứng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã thống nhất chủ trương Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có trách nhiệm tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại để tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tại Nghị quyết cũng nên rõ các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và VEC căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất.

Ngoài ra, chính phủ còn yêu cầu VEC cân đối, bố trí vốn đối ứng và triển khai Dự án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Nghị quyết 41/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )