Tất cả Cơ sở dữ liệu

Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 28/04/2023

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 448/QĐ-TTg năm 2023 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương. Theo đó:

Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Giao UBND tỉnh chỉ đạo hai trường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Trường Đại học Hải Dương được thành lập năm 2011 trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. Hiện nay, Trường có 8 phòng, 5 khoa, 8 trung tâm. Từ năm 2019 - 2021 trường đã đào tạo được 2.785 học viên.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương sẽ góp phần tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó sử dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục hiệu quả.

Quyết định số 448/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat