Tất cả Cơ sở dữ liệu

Sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tính mạng có thời hạn dưới 01 năm

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 10/05/2023

Ngày 05 tháng 05 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm vi mô.

Theo đó, Nghị định quy định về việc kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài triển khai như sau:

- Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được cung cấp các sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tính mạng, sức khe có thời hạn không quá 05 năm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cung cấp:

+ Các sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tính mạng, sức khỏe có thời hạn từ 01 năm trở xuống;

Hiểu thế nào về bảo hiểm vi mô?

+ Các sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tài sản có thời hạn không quá 05 năm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe được cung cấp:

+ Các sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tính mạng có thời hạn từ 01 năm trở xuống;

+ Các sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về sức khỏe có thời hạn không quá 05 năm.

Nghị định 21/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat