Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy trình luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 01/08/2023

Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 110-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

Theo đó, quy trình luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng được thực hiện như sau:

Bước 1. Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng theo nhiệm kỳ, hằng năm.

Bước 2. Căn cứ nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp ủy trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch luân chuyển trình UBKTTW xem xét, cho chủ trương.

Bước 3. UBKTTW tổng hợp đề xuất và tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh, nhân sự luân chuyển.

BitKeep wallet address,Toàn văn quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển  cán bộ

Bước 4. UBKTTW chủ trì trao đổi với cấp ủy địa phương, đơn vị để dự kiến danh sách nhân sự, chức danh luân chuyển.

Bước 5. UBKTTW, cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, cụ thể:

- Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

- Gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, trao đổi với cơ quan nơi đi, cơ quan nơi đến về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự dự kiến luân chuyển. Tổ chức gặp cán bộ để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển; nắm tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển.

- Xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Quy định 110-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro