Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Mục lục bài viết

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, quy trình kiểm toán được quy định gồm các bước sau:

- Bước 1: chuẩn bị kiểm toán.

- Bước 2: thực hiện kiểm toán.

- Bước 3: Lập và gửi báo cáo kiểm toán;

Quy trình kiểm toán nhà nước như thế nào?

- Bước 4: Theo Dõi, Kiểm Tra Việc Thực Hiện Kết Luận, Kiến Nghị Kiểm Toán

Trong hoạt động Kiểm toán nếu có các trường hợp phát sinh khác ngoài Quy định của Quy trình này, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán, Thành viên Đoàn kiểm toán; tổ chức, cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên Kiểm toán nhà nước phải Báo cáo kiểm toán trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị được giao Nhiệm vụ Kiểm toán trình xin ý kiến của Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.

Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 13/7/2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )