Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 09/12/2022
Ngày 07/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1517/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026.

Theo đó, phương thức làm việc của Hội đồng như sau: Hội đồng họp toàn thể định kỳ 6 tháng một lần, họp chuyên đề, khi cần thiết có thể tổ chức họp đột xuất; ý kiến tư vấn, đề xuất của Hội đồng được thảo luận tập thể và do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định; cơ quan thường trực tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan trước khi đưa ra Hội đồng thảo luận;…

Hội đồng có 07 Tiểu ban chuyên môn giúp việc ở những lĩnh vực chuyên môn sâu gồm: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục đại học; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời; giáo dục thể chất; phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng tổ chức các phiên họp Tiểu ban 3 tháng một lần để thảo luận về các nội dung liên quan tới phạm vi hoạt động của Tiểu ban và gửi báo cáo Lãnh đạo Hội đồng.

Quyết định 1517/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat