Tất cả Cơ sở dữ liệu

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 24/08/2022
Ngày 23/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2022/NĐ-CP về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.


Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tập hợp thông tin về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền.Cơ sở dữ liệu này bao gồm các thông tin:

- Thông tin về tiếp công dân như: Họ tên, địa chỉ của công dân; nội dung, kết quả tiếp công dân.

- Thông tin về xử lý đơn như: Loại đơn; đơn đủ điều kiện xử lý; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; đơn trả lại; đơn rút…

- Thông tin về khiếu nại như: Họ tên, địa chỉ người khiếu nại; tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung khiếu nại và tình hình giải quyết; quyết định giải quyết khiếu nại; kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại...

- Thông tin về tố cáo như: Họ tên, địa chỉ người tố cáo; tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; tóm tắt nội dung tố cáo và tình hình giải quyết; kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý hành vi bị tố cáo...

- Thông tin về kiến nghị, phản ánh như: Họ tên, địa chỉ người kiến nghị, phản ánh; tóm tắt nội dung kiến nghị, phản ánh; kết quả xử lý kiến nghị, phản ánh.

Nghị định 55/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat