Kiểm toán Nhà nước ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 299/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước.
Mục lục bài viết

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 299/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, quy chế này được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các đơn vị được kiểm toán, các tổ chức, cơ quan có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước trong việc cung cấp, quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước.

Ngoài ra, Quyết định này còn quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Cổng trao đổi thông tin cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, quy định của Kiểm toán nhà nước và các văn bản liên quan.

Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình hành động thực  hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất - Quốc

- Cổng trao đổi thông tin được quản lý tập trung, thống nhất tại Trung tâm dữ liệu Kiểm toán nhà nước, vận hành thông qua hệ thống mạng Internet, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn và bảo mật thông tin.

- Cổng trao đổi thông tin được quản lý, vận hành đảm bảo nguyên tắc đề cao trách nhiệm công chức của Kiểm toán nhà nước và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng trao đổi thông tin.

- Bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, các thiết bị có liên quan và môi trường cho việc cài đặt, vận hành Cổng trao đổi thông tin.

Quyết định 299/QĐ-KTNN có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )