Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định 44/QĐ-VSD về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Mục lục bài viết

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định 44/QĐ-VSD về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo đó, trong quá trình làm thủ tục đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổ chức phát hành có trách nhiệm:

- Kể từ ngày gửi hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho VSDC, việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu chỉ được thực hiện khi được sự chấp thuận của VSDC để đảm bảo tính thống nhất về thông tin người sở hữu trái phiếu theo dõi tại tổ chức phát hành và thông tin đăng ký tại VSDC.

Thị trường trái phiếu bắt đầu hồi phục - Tuổi Trẻ Online

- Trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký, trường hợp thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân là người sở hữu trái phiếu của tổ chức phát hành trùng với thông tin đã có trong hệ thống của VSDC nhưng có sự khác biệt về họ tên, loại hình, quốc tịch của người sở hữu, tổ chức phát hành có trách nhiệm thực hiện xác nhận thông tin theo quy định.

- Sau khi đăng ký trái phiếu tại VSDC, tổ chức phát hành phải thực hiện theo đúng quy định về quản lý, thay đổi, điều chỉnh thông tin và chuyển quyền sở hữu.

- Tổ chức phát hành nộp tiền giá dịch vụ đăng ký trái phiếu cho VSDC theo quy định của Bộ Tài chính về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Quyết định 44/QĐ-VSD có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )