Phê duyệt Kế hoạch chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 886/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục lục bài viết

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 886/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Kế hoạch gồm những nhiệm vụ chính sau:

- Tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch, cung cấp thông tin về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đến các tổ chức, cá nhân để tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch, tham gia phát triển kết cấu hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt;

- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ Luật Hàng hải 2015 theo lộ trình và rà soát các văn bản pháp luật có liên quan;

- Tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải. Trong đó, ưu tiên phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030.

Quyết định 886/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tín hiệu hồi phục chuỗi cung ứng qua cảng Hải Phòng - Nhịp sống kinh tế  Việt Nam & Thế giới

5 / 5 ( 1 bình chọn )