Tất cả Cơ sở dữ liệu

Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 1 năm 2023

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 21/07/2022
Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 855/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới đồng thời là cơ sở để tổ chức thực hiện tốt việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và các văn bản hướng dẫn.

Trong năm 2023, mở 05 khóa bồi dưỡng, mỗi khóa từ 60 – 70 đồng chí, địa điểm tại Học viện Quốc phòng. Các cơ quan, tổ chức, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cử cán bộ đúng đối tượng, đúng số lượng theo chỉ tiêu phân bổ từng khóa của Ban Tổ chức Trung ương. Những đồng chi vắng mặt phải tham gia bồi dưỡng trong các khóa tiếp theo. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro