Tất cả Cơ sở dữ liệu

Phê duyệt dự án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho HSSV

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 12/07/2023

Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1977/QĐ-BGDĐT phê duyệt Dự án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Với mục tiêu:

- Nâng cao năng lực phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng về công tác phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường;

- Phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường.

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong trường học - Công an tỉnh

Dự án được đưa ra với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

- tăng cường công tác chỉ đao, thiết lập các kênh thôn tin để tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường;

- Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật;

- Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình và hoạt động giáo dục trong nhà trường;

- Nâng cao năng lực của các thành viên trong nhà trường về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

Quyết định 1977/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat