Tất cả Cơ sở dữ liệu

Phê duyệt Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 27/09/2022
Ngày 24/9/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 728/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam.

Mục đích của Hội Giáo dục y học Việt Nam là tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả trên cơ sở lấy người học làm trung tâm để phát triển, nâng cao sức khỏe người dân, hội nhập, phát triển bền vững, góp phần vào việc phát triển giáo dục y học của đất nước. Bên cạnh đó, Hội hoạt động với 05 nguyên tắc tổ chức, hoạt động gồm: tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Thủ tục kết nạp hội viên như sau: công dân, tổ chức Việt Nam tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội gửi Đơn đăng ký tham gia Hội theo mẫu quy định đến Ban Chấp hành Hội; Ban Chấp hành Hội xem xét tiêu chuẩn hội viên và các yếu tố liên quan, họp Ban Chấp hành để bỏ phiếu (nếu cần) và quyết định kết nạp hội viên trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Quyết định 728/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat