Phê duyệt đề nghị của Bộ Tài chính về Hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về Cho vay lại

Phê duyệt đề nghị của Bộ Tài chính về Hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về Cho vay lại
Mục lục bài viết

Ngày 06/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về Cho vay lại năm 2023.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 292/TTr-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2022 và văn bản số 692/BTC-QLN ngày 19 tháng 01 năm 2023, Chính phủ thống nhất phê duyệt hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022.

Theo đó, giao Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện trong kế hoạch vay trả nợ công năm 2023.

Nghị quyết 11/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2023.

5 / 5 ( 1 bình chọn )