Tất cả Cơ sở dữ liệu

Phê duyệt Đề án Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 đến 2030

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 02/11/2022
Ngày 01/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030”.

Mục tiêu cụ thể của Đề án như sau: hàng năm, tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực; đến năm 2030, sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương tổ chức; 100% các tỉnh, thành Đoàn theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu tài năng trẻ của địa phương và thực hiện kết nối, phát huy hiệu quả tài năng trẻ..Nhiệm vụ và giải pháp của Đề án bao gồm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam; phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ; tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ.

Quyết định 1314/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat