Phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 643/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản. 
Mục lục bài viết

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 643/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản. 

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành thủy sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Cụ thể như sau:

- Đến năm 2025:

  • Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành thủy sản được rà soát, sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững;
  • Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương được kiện toàn, tổ chức, sắp xếp phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả;
  • Phân cấp quản lý Nhà nước về thủy sản giữa các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và giữa Trung ương với địa phương được thực hiện triệt để, rõ ràng, minh bạch theo hướng một đơn vị chịu trách nhiệm và thực hiện nhiều nhiệm vụ…

- Đến năm 2030:

  • Quản lý Nhà nước về thủy sản được tổ chức theo mô hình tiên tiến, phù hợp với nghề cá quy mô lớn, công nghiệp, hiện đại để thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững;
  • Nguồn nhân lực quản lý Nhà nước về thủy sản đáp ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; 100% công chức quy hoạch lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng và tương đương được cử đi đào tạo lý luận chính trị ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ;
  • Quản lý Nhà nước về thủy sản dựa trên công nghệ thông tin và chuyển đổi số…

Quyết định 643/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Thay thế, sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản không

5 / 5 ( 1 bình chọn )