Tất cả Cơ sở dữ liệu

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 đến 2030 đạt khoảng 7 – 7,5%

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 16/11/2022
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 152/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thưc hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 7 – 7,5%. Bên cạnh đó, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương 5.000 USD; tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 29,5% trong GRDP; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 26,9%; khu vực dịch vụ chiếm khoảng 38%; tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 47%; tỷ lệ dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư đô thị đạt 100%, ở nông thôn đạt 98%;…Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau: công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững; phát triển văn hóa – xã hội và nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;…

Nghị quyết 152/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat