Tất cả Cơ sở dữ liệu

Phấn đấu hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do thanh niên làm chủ

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 28/07/2022
Ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2 như sau: 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nhiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ 12.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó 2.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do thanh niên làm chủ;…Bên cạnh đó, nguồn kinh phí Chương trình gồm: nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép thông qua các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng theo quy định của pháp luật; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat