Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết

Mục lục bài viết
Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 917/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, trình trước ngày 15/11/2022; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, trình trước ngày 15/11/2022.Bộ Tài chính cùng Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định quy định chi tiết về hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô; Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trọng hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trình trước ngày 15/11/2022.

Quyết định 917/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết

Mục lục bài viết
Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 917/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, trình trước ngày 15/11/2022; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, trình trước ngày 15/11/2022.Bộ Tài chính cùng Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định quy định chi tiết về hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô; Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trọng hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trình trước ngày 15/11/2022.

Quyết định 917/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.