Tất cả Cơ sở dữ liệu

Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 03/11/2022
Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.Tại Thông tư 04/2022/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương:

- Về thành phần bản vẽ:

 • Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng.

 • Sơ đồ hiện trạng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố.

 • Bản đồ hiện trạng khu vực đô thị trung tâm.

 • Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở xác định các tiêu chí đánh giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn.

 • Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị và đề xuất các phương án kèm theo thuyết minh nội dung.

 • Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị.

 • Sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn đô thị.

 • Sơ đồ định hướng phát triển không gian khu vực đô thị trung tâm.

 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực đô thị trung tâm.

 • Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường của khu vực đô thị trung tâm.

 • Các bản vẽ thiết kế đô thị.
- Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án bao gồm:

 • Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

 • Xác định mục tiêu, tính chất và động lực phát triển của thành phố.

 • Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho toàn thành phố, từng đô thị và khu vực đô thị trung tâm.

 • Đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; phân tích các định hướng, yêu cầu của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt đối với định hướng phát triển của thành phố.

 • Xác định nguyên tắc, tiêu chí để lựa chọn phương án cơ cấu phát triển đô thị.

 • Định hướng phát triển không gian cho khu vực đô thị trung tâm; Định hướng quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị và khu vực đô thị trung tâm theo các giai đoạn quy hoạch.

 • Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường trong vùng. Đề xuất các danh mục quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên...


Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ 01/01/2023.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro