Nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW 

Nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW 
Mục lục bài viết

Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ra Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động này bao gồm một số nội dung sau đây:

1. Đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn

3. Thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực nông thôn; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

4. Nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng

5. Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

6. Đổi mới tổ chức, hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển thị trường trong nước và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ

7. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

8. Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế

9. Giám sát đánh giá

Bên cạnh đó, nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành được quy định tại Phụ lục đi kèm nghị quyết này.

Nghị quyết số 26/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2023.

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )