Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của thành phố Hà Nội

Mục lục bài viết

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thực hiện các mục tiêu sau:

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tập trung đi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu qu để phát triển giáo dục.

 • Tham mưu, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và tổ chức triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, chương trình để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo từng năm.

 • Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

 • Phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu, biên soạn chương trình tích hợp các trò chơi dân gian vào chương trình giáo dục thể chất trong trường ph thông; sân khu hóa học đường đối với các tác phm văn học, sự kiện lịch sự nhằm bảo tn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh ...

 • Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thng nht trong toàn Ngành.
 

 • Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

 • Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu.

 • Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 • Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

 • Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

 • Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của Ngành và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 • Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả chào mừng ký niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).


Xem chi tiết: Chỉ thị 17/CT-UBND
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của thành phố Hà Nội

Mục lục bài viết

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thực hiện các mục tiêu sau:

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tập trung đi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu qu để phát triển giáo dục.

 • Tham mưu, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và tổ chức triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, chương trình để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo từng năm.

 • Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

 • Phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu, biên soạn chương trình tích hợp các trò chơi dân gian vào chương trình giáo dục thể chất trong trường ph thông; sân khu hóa học đường đối với các tác phm văn học, sự kiện lịch sự nhằm bảo tn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh ...

 • Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thng nht trong toàn Ngành.
 

 • Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

 • Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu.

 • Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 • Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

 • Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

 • Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của Ngành và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 • Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả chào mừng ký niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).


Xem chi tiết: Chỉ thị 17/CT-UBND
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.