Nguyên tắc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.
Mục lục bài viết

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Theo đó, nguyên tắc xử lý rủi ro được quy định tại Điều 3 Thông tư 03/2023/TT-BKHCN như sau:

- Việc xử lý rủi ro phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Việc xem xét xử lý rủi ro phải căn cứ vào nguyên nhân dẫn đến rủi ro, mức độ rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

- Việc xử lý rủi ro được thực hiện theo hướng giảm thiệt hại tối đa cho Nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thu hồi khoản cho vay của Quỹ.

Lễ ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia

- Việc lựa chọn biện pháp xử lý rủi ro được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, biện pháp nào không gây mất vốn hoặc ít gây mất vốn nhà nước thì được cân nhắc thực hiện trước.

- Một khoản nợ có thể áp dụng một hoặc đồng thời nhiều biện pháp xử lý rủi ro.

- Tỷ lệ chấp nhận rủi ro của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều lệ Quỹ và dưới 5% tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Trường hợp tỷ lệ chấp nhận rủi ro của Quỹ từ 5% trở lên, Quỹ báo cáo theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

Thông tư 03/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/7/2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )