Tất cả Cơ sở dữ liệu

Ngưng hiệu lực Thông tư ban hành năm 2022 về đấu thầu qua mạng

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 08/08/2022
Ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban ha Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT về việc ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT.


Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định:

Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022.

Riêng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 ngưng hiệu lực từ ngày 01/8/2022 đến ngày 01/01/2023.

Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022.Trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT, các quy định sau tiếp tục có hiệu lực thi hành:

- Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT;

- Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT;

- Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT;

- Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT;

- Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT;

- Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT;

- Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT;

- Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT;

- Các Điều 7, 8, 9, 10, 13 Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT;

- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT.

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat