Tất cả Cơ sở dữ liệu

Nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 19/07/2022
Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 854/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, 100% hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long được tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy sản và diêm nghiệp; mỗi tỉnh có từ 3 - 5 mô hình hợp tác xã nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kết hợp mô hình kinh tế tuần hoàn để nghiên cứu, học tập và nhân rộng;…

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách Nhà nước (trung ương và địa phương) theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và quy định của pháp luật liên quan; nguồn kinh phí lồng ghép từ Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg. Ngoài ra, nguồn kinh phí còn từ vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp; vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat