Tất cả Cơ sở dữ liệu

Nâng cao hiệu quả Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 18/07/2022
Ngày 14/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 837/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030".

Theo đó, Đề án nhằm quảng bá, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thu thập những thông tin có chọn lọc về tình hình, sự phát triển của thế giới, khu vực; củng cố mối quan hệ thường xuyên, liên tục với các nhóm đối tượng cần tránh thủ ở nước ngoài đã hiểu biết về Việt Nam, tạo thiện cảm của các đối tượng như giới báo chí, giới trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được đặt ra như: nâng cao nhận thức của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về việc cùng phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin, nguồn lực cho các cơ quan đại diện; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong nước, một số địa phương, cơ quan báo chí chủ chốt với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện trên mọi phương diện với sự tham gia, hỗ trợ, phối hợp của toàn bộ hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung để tăng tính thuyết phục, độ lan tỏa của thông tin đối ngoại; xây dựng lực lượng làm thông tin đối ngoại vừa hồng, vừa chuyên, tinh nhuệ, sáng tạo; tăng cường đầu tư nguồn lực thích đáng cho công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

-

Bài viết cùng chủ đề

-