Tất cả Cơ sở dữ liệu

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 07/07/2023

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030. Theo đó:

1. Mục tiêu nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2023-2030 bao gồm: 

- Mục tiêu chung: Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, ....

- Mục tiêu cụ thể: Chuyển hóa các lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được thành kết quả cụ thể trong việc tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; nâng cao khả năng hấp thụ khoa học công nghệ và hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế; thúc đẩy phát triển các khu vực kinh tế trong nước, xác lập vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu; hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật đầy đủ, hiện đại, hội nhập hơn....

2. Giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 bao gồm:

- Cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế;

- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Thực thi hiệu quả các FTA;

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 và phát triển bền vững;

- Hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng.

Nâng cao hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền  vững

Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat