Nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Mục lục bài viết
Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 926/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình triển khai ở địa bàn nông thôn toàn quốc từ năm 2022 đến hết năm 2025, tập trung nghiên cứu các nội dung tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, thực hiện rà soát, nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về xác định xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự phù hợp với tình hình thực tế…

Chính phủ yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn;…Đến hết năm 2025, phấn đấu 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 50% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững.

Quyết định 926/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Mục lục bài viết
Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 926/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình triển khai ở địa bàn nông thôn toàn quốc từ năm 2022 đến hết năm 2025, tập trung nghiên cứu các nội dung tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, thực hiện rà soát, nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về xác định xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự phù hợp với tình hình thực tế…

Chính phủ yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn;…Đến hết năm 2025, phấn đấu 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 50% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững.

Quyết định 926/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.