Mục tiêu năm 2023, 100% TTHC đủ điều kiện theo QĐPL được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 777/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 777/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2023.

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, Bộ Tài chính đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Ứng dụng ngành Tài chính được chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/FDXP).

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Tỷ lệ hệ thống thông tin của Bộ Tài chính thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên 80%...

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Tài chính giao cho Viện Chiến lược và Chính sách tài chính chủ trì Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới quy trình, nghiệp vụ ngành tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số. Cục Tin học thống kế chịu trách nhiệm chủ trì việc phát triển hạ tần số, các nền tảng, hệ thống và dự liệu…

Quyết định 777/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thế nào là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4?

5 / 5 ( 1 bình chọn )