Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam

Ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam.
Mục lục bài viết

Ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước thay đổi mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam như sau:

- Giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) từ 5,5%/năm xuống còn 5,0%/năm.

Giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô từ 6,5% xuống còn 6,0%/năm.

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày 15/3/2023 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.

Quyết định 314/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023.

 

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )