Tất cả Cơ sở dữ liệu

Mô tả công việc của Chuyên viên chính về quản lý phát hành

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 02/08/2023

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

Theo đó, mô tả công việc của Chuyên viên chính về quản lý phát hành như sau:

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn, trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thi hành các văn bản pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch… quan trọng lĩnh vực phát hành.

- Chủ trì sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án… quan trọng lĩnh vực phát hành.

- Chủ trì bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách của lĩnh vực phát hành.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ:

Chuyên viên tuyển dụng - Bạn cần biết gì về nghề này? (phần cuối) - Tuổi  Trẻ Online

+ Thẩm định, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm;

+ Xây dựng kế hoạch trợ cước vận chuyển xuất bản phẩm nhập khẩu ra nước ngoài và trợ cước vận chuyển khác;

+ Tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam, Hội chợ sách, … trong nước và quốc tế;

+ Tổng hợp số liệu lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm;

+ Tổ chức thực hiện thi đua - khen thưởng, hợp tác quốc tế, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo…trong lĩnh vực phát hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do cấp trên phân công.

Thông tư 09/2023/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat