Tất cả Cơ sở dữ liệu

Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 31/08/2022
Ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1018/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Mục tiêu lập quy hoạch bao nhằm nhận diện đầy đủ giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn – dấu son lịch sử mở đầu cho phong trào cách mạng giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng thời kỳ 1930-1945; hoàn thiện hệ thống hồ sơ, dữ liệu làm cơ sở chuyển đổi số và tự động hóa trong quản lý; tạo lập khung pháp lý, chính sách thu hút nguồn lược để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;…

Đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm: di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn gồm 12 điểm di tích là Bó Tát (Mỏ Tát), đồi Nà Kheo, đình Nông Lục, đồn Mỏ Nhài, Thâm Thoong – Lập Dị, Trường Vũ Lăng, Sa Khao (Phia Khao), Khuổi Nọi, Lân Pán, Lân Táy – Mỏ Pia, hang Mỏ Rẹ, hang Đèo Tam Canh; hệ thống các di chỉ khảo cổ gắn với nền “văn hóa Bắc Sơn”;…

Quyết định 1018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat