Kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

Mục lục bài viết
Ngày 09/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1061/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.


Trong Quyết định đã nêu Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng Ban chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ liên quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy Ban dân tộc, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp… là các thành viên của Ban chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo sẽ là người phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên. Trưởng Ban chỉ đạo sẽ sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ (TTCP), còn Phó Trưởng Ban chỉ đạo sẽ sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các thành viên thuộc Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiểm nhiệm.

Bên cạnh đó Ban Chỉ đạo sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Nghiên cứu, đề xuất với TTCP phương hướng, giải pháp để triển khai, thực hiện Chương trình; Giúp TTCP chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình; Giúp TTCP đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách…

Quyết định 1061/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

Mục lục bài viết
Ngày 09/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1061/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.


Trong Quyết định đã nêu Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng Ban chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ liên quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy Ban dân tộc, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp… là các thành viên của Ban chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo sẽ là người phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên. Trưởng Ban chỉ đạo sẽ sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ (TTCP), còn Phó Trưởng Ban chỉ đạo sẽ sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các thành viên thuộc Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiểm nhiệm.

Bên cạnh đó Ban Chỉ đạo sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Nghiên cứu, đề xuất với TTCP phương hướng, giải pháp để triển khai, thực hiện Chương trình; Giúp TTCP chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình; Giúp TTCP đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách…

Quyết định 1061/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.