Kế hoạch xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

Mục lục bài viết
Ngày 25/07/2022, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 574/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Đề án cần đáp ứng các yêu cầu sau: đánh giá việc hoàn thiện thể chế liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá kết quả thực hiện về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực và theo phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2015-2021; đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công;…Kinh phí triển khai Đề án được đảm bảo bằng ngân sách Nhà nước và các nguồn tài trợ khác (nếu có) phù hợp quy định của pháp luật. Ngoài ra, kinh phí thực hiện chuyên đề được giao của các Bộ, ngành, địa phương do Bộ, ngành, địa phương bố trí theo quy định. Mặt khác, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai xây dựng Đề án được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Kế hoạch xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

Mục lục bài viết
Ngày 25/07/2022, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 574/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Đề án cần đáp ứng các yêu cầu sau: đánh giá việc hoàn thiện thể chế liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá kết quả thực hiện về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực và theo phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2015-2021; đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công;…Kinh phí triển khai Đề án được đảm bảo bằng ngân sách Nhà nước và các nguồn tài trợ khác (nếu có) phù hợp quy định của pháp luật. Ngoài ra, kinh phí thực hiện chuyên đề được giao của các Bộ, ngành, địa phương do Bộ, ngành, địa phương bố trí theo quy định. Mặt khác, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai xây dựng Đề án được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.