Kế hoạch về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Mục lục bài viết

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, yêu cầu kế hoạch nhằm:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

- Trong quá trình soạn thảo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 6 năm 2023.

Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam  - Chi tiết tin tức - Sở Ngoại vụ

Tại Quyết định này cũng xác định các nội dung công việc với các nội dung trọng tâm:

- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập;

- Gửi Thủ tướng Chính phủ Công văn xin xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn;

- Xây dựng dự thảo Nghị định, lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập;

- Họp thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định;

Kinh phí thực hiện được Nghị định được trích từ kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )