Tất cả Cơ sở dữ liệu

Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 05/10/2022
Ngày 03/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2431/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Thời gian triển khai từ 01/10/2022 đến 31/10/2022.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia với các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì triển khai kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số thông qua các hội nghị, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quyết định 2431/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat