Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua Vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau trong Tòa án nhân dân

Mục lục bài viết
Ngày 13/7/2022, Tòa án nhân dân tối cao ra Quyết định 182/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong Tòa án nhân dân phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch là Các đơn vị Tòa án nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình tại địa phương để đưa ra nội dung thi đua và giải pháp cụ thể, phù hợp với nội dung, giải pháp thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch (ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Triển khai thực hiện có hiệu quả; tập trung vào các hoạt động: thi đua đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo, nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong tham gia xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp công tác giảm nghèo và vì người nghèo; trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động; huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, địa bàn nghèo, nhất là khu vực miền núi, nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay về giảm nghèo bền vững, gắn với phòng trào “Cả nước chung sức xây dựng nôn thôn mới”. Quan tâm ủng hộ, giúp đỡ về các dịch vụ bảo đảm về y tế, giáo dục, việc làm, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Các đơn vị, TAND tham gia giúp đỡ các huyện, xã nghèo hoặc thôn, bản đặc biệt khó khăn. Hưởng ứng triển khai cuộc vận động “Vì người nghèo”, tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm; hỗ trợ người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo,…

Hình thức khen thưởng gồm: giấy khen, bằng khen, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và huân chương Lao động. Căn cứ thành tích trong thực hiện phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Kinh phí tổ chức thực hiện phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua Vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau trong Tòa án nhân dân

Mục lục bài viết
Ngày 13/7/2022, Tòa án nhân dân tối cao ra Quyết định 182/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong Tòa án nhân dân phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch là Các đơn vị Tòa án nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình tại địa phương để đưa ra nội dung thi đua và giải pháp cụ thể, phù hợp với nội dung, giải pháp thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch (ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Triển khai thực hiện có hiệu quả; tập trung vào các hoạt động: thi đua đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo, nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong tham gia xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp công tác giảm nghèo và vì người nghèo; trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động; huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, địa bàn nghèo, nhất là khu vực miền núi, nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay về giảm nghèo bền vững, gắn với phòng trào “Cả nước chung sức xây dựng nôn thôn mới”. Quan tâm ủng hộ, giúp đỡ về các dịch vụ bảo đảm về y tế, giáo dục, việc làm, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Các đơn vị, TAND tham gia giúp đỡ các huyện, xã nghèo hoặc thôn, bản đặc biệt khó khăn. Hưởng ứng triển khai cuộc vận động “Vì người nghèo”, tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm; hỗ trợ người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo,…

Hình thức khen thưởng gồm: giấy khen, bằng khen, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và huân chương Lao động. Căn cứ thành tích trong thực hiện phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Kinh phí tổ chức thực hiện phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.