Tất cả Cơ sở dữ liệu

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 25/07/2022
Ngày 22/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 1724/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

Hằng năm Vụ Gia đình phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình; Hoàn thiện và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2022-2025, 2025-2030; Tổ chức chiến dịch truyền thông vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Lồng ghép tuyên truyền triển khai nội dung giáo dục đạo đức, lối sống vào Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,…Giai đoạn 2022-2023 Vụ Gia đình sẽ xây dựng tài liệu giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Năm 2024, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên không gian mạng. Giai đoạn 2023-2025, tích hợp nội dung về giáo dục, đạo đức lối sống gia đình vào đề án số hóa dữ liệu quốc gia về gia đình; Rà soát, nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, kiểu mẫu,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

-

Bài viết cùng chủ đề

-