Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Mục lục bài viết
Ngày 31/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1026/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động.

Trong quý IV/2022 và các năm tiếp theo, Bộ Công an chủ trì biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật cho cán bộ, chiến sĩ trong CAND; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an các cấp, các học viện, nhà trường trong CAND, trọng tâm là lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật. Các bộ, ngành liên quan, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật trong cơ quan, đơn vị, địa phương.Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật; tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa VBQPPL có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với Luật, gửi kết quả về Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2022.

Quyết định 1026/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Mục lục bài viết
Ngày 31/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1026/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động.

Trong quý IV/2022 và các năm tiếp theo, Bộ Công an chủ trì biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật cho cán bộ, chiến sĩ trong CAND; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an các cấp, các học viện, nhà trường trong CAND, trọng tâm là lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật. Các bộ, ngành liên quan, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật trong cơ quan, đơn vị, địa phương.Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật; tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa VBQPPL có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với Luật, gửi kết quả về Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2022.

Quyết định 1026/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/08/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.