Tất cả Cơ sở dữ liệu

Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 24/04/2023

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1923/QĐ-BYT của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023.

Theo đó, Bộ Y tế đưa ra nhiệm vụ Xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (Nền tảng VHR) với các yêu cầu đạt được kết quả và tiến độ sau:

- Trước ngày 01/06/2023, đảm bảo cơ sở hạ tầng, triển khai hệ thống thông tin thực hiện ánh xạ, chuyển đổi FHIR Resource đối với dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế và cung cấp giao diện lập trình phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Tiến tới mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử

- Trước ngày 30/04/2023, ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thu thập, cập nhật thông tin cơ bản về y tế. chỉ đạo 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc gửi dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm định kỳ hàng ngày kể từ ngày 01/05/2023.

- Trước ngày 01/06/2023, hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế;

- Trước ngày 01/06/2023, hoàn thành quy hoạch và hướng dẫn sử dụng thống nhất, đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân đối với các phần mềm được sử dụng tại Trạm y tế xã.

Quyết định 1923/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

-

Bài viết cùng chủ đề

-