Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1242/QÐ-BVHTTDL năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.
Mục lục bài viết

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1242/QÐ-BVHTTDL năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.

Với mục đích thúc đầy các quyền trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình và năng cao thực nhận thức của các thành viên về vấn đề bình đẳng giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình. Từ tháng 7/2023, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung sau:

- Vai trò của gia đình trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em: Dự kiến số lượng tin, bài, tranh ảnh minh họa

+ Báo Điện tử Tổ quốc: 10 tin; 27 bài; 27 ảnh; 01 phóng sự ảnh chuyên sâu; 02 Bài Emagazine sự kiện hoặc nhân vật chuyên sâu.

+ Báo Văn hóa: 10 tin, 22 bài, 30 ảnh đăng tải trên Báo Văn hóa bản giấy và Báo Văn hóa điện tử.

Việt Nam nằm trong ba nước đứng đầu khu vực Nam Á và Đông Nam Á về vị thế  của trẻ em gái - Trang thông tin điện tử Sở Lao động

- Vai trò người cao tuổi trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng

+ Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa: 10 tin; 18 bài; 17 ảnh; 02 phóng sự ảnh chuyên sâu; 02 Bài Emagazine sự kiện hoặc nhân vật chuyên sâu.

- Thực hiện bình đẳng giới trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng

+ Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa: 10 tin; 18 bài; 17 ảnh; 02 phóng sự ảnh chuyên sâu; 02 Bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu.

Quyết định 1242/QÐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )