Tất cả Cơ sở dữ liệu

Kế hoạch thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 30/08/2023

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 2455/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo đó, việc triển khai Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thực hiện qua các nội dung sau:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện “Chiến lược địa chất, khoáng sản”.

+ Đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện “Chiến lược địa chất, khoáng sản”, báo cáo và kiến nghị với Chính phủ.

- Hoàn thành xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản trình Quốc hội khóa XV ban hành trong năm 2024, triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo.

Tư vấn dầu mỡ công nghiệp ngành khai thác khoáng sản - Dầu Thủy Lực, Dau  thuy luc

- Triển khai thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

- Chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, xử lý các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, điều tra không gian ngầm, điều tra các khoáng sản ẩn sâu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất - khoáng sản và quản trị tài nguyên khoáng sản.

Quyết định 2455/QĐ-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat