Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 895/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.
Mục lục bài viết

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 895/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, Kế hoạch gồm các nội dung chính sau:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

+ Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”…

Hội Chữ thập Đỏ Hà Nội hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 | Xã  hội | Vietnam+ (VietnamPlus)

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo

+ Nghiên cứu, rà soát Luật hoạt động chữ thập đỏ và đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức Hội và hoạt động chữ thập đỏ.

+ Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo.

- Tiếp tục tạo điều kiện và tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Quyết định 895/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )