Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Mục lục bài viết
Ngày 07/10/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1983/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan của TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tọa đàm về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và tổ chức thi hành Luật TNBTCNN; phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp xây dựng số chuyên đề Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phục vụ hoạt động sơ kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN. Thời gian hoàn thành là tháng 9/2023.Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tư pháp cùng với Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp; các đơn vị có liên quan thuộc TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thi hành Luật TNBTCNN. Thời gian hoàn thành là tháng 10/2023.

Quyết định 1983/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Mục lục bài viết
Ngày 07/10/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1983/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan của TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tọa đàm về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và tổ chức thi hành Luật TNBTCNN; phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp xây dựng số chuyên đề Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phục vụ hoạt động sơ kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN. Thời gian hoàn thành là tháng 9/2023.Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tư pháp cùng với Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp; các đơn vị có liên quan thuộc TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thi hành Luật TNBTCNN. Thời gian hoàn thành là tháng 10/2023.

Quyết định 1983/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.