Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2457/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục
Mục lục bài viết

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2457/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục

Theo đó, kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024 như sau:

- Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục;

- Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

+ Triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cấp tiểu học; lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở; lớp 10 và lớp 11 cấp trung học phổ thông.

Du học sinh phải khai thông tin vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử | Giáo  dục | Vietnam+ (VietnamPlus)

+ Tiếp tục thực hiện nội dung dạy học lớp 5, lớp 9, lớp 12 Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 theo hướng tinh giản, phù hợp và tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh;

- Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh;

- Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo…

Quyết định 2457/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )