Tất cả Cơ sở dữ liệu

Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn của Bộ Xây dựng

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 27/04/2023

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 426/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn của Bộ Xây dựng. Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý:

1. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đến tháng 6/2023:

- Tờ trình đề nghị xây dựng Luật;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng luật;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác; bản chụp ý kiến góp ý;

- Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo luật

2. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập và xây dựng Đề cương Luật từ tháng 6/2023-8/2023.

Trong đó có các nội dung thực hiện:

- Soạn thảo văn bản Bộ Xây dựng gửi các Bộ, ngành, địa phương cử thành viên tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

- Trình Bộ trưởng ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

3. Tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Luật từ tháng 9/2023-11/2023.

Đăng tải dự thảo Luật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Chính phủ; Gửi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và đối tượng chịu tác động theo quy định....

Quyết định 426/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày ký./

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị còn nhiều hạn chế - Nhịp  sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat