Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2023 của Bộ Y tế

Ngày 13/03/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1342/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Bộ Y tế.
Mục lục bài viết

Ngày 13/03/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1342/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Bộ Y tế.

 Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau: Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nâng cao năng lực cho cán bộ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh trọng điểm thiên tai; Xây dựng hướng dẫn, tập huấn cho các đội hỗ trợ y tế khẩn cấp (EMT) về ứng phó y tế trong thiên tai; Tham gia có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế; Kiểm tra, giám sát các tỉnh trọng điểm thiên tai.

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị tham gia công tác bảo đảm y tế phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện và giám sát các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Quyết định 1342/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày ký.

5 / 5 ( 1 bình chọn )