Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023

Ngày 15/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quyết định 15/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 15/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quyết định 15/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến các vấn đề về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kinh tế tập thể, an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý tại các nông thôn trong cả nước.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương thực hiện chỉ đạo điểm truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi).

Quyết định 15/QĐ-HĐPH có hiệu lực từ ngày ký.

5 / 5 ( 1 bình chọn )