Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2023

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 1876/QĐ-BCT về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 1876/QĐ-BCT về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra các mục tiêu sau:

 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công Thương được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin (HTTT) một cửa điện tử Bộ Công Thương được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia.

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện triển khai DVCTT toàn trình.

Nhận thức về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và toàn dân

- Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình đủ điều kiện, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC của Bộ Công Thương.

- 90% hồ sơ công việc tại Bộ Công Thương được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Công Thương theo phân cấp quản lý được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt các giải pháp bảo vệ.

Quyết định 1876/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )