Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 14/07/2023

Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 48/2023/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công. Theo đó:

1. Tài sản công cập nhật thông tin vào Phần mềm Quản lý tài sản công gồm: 

- Tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; Tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm theo quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Thông tin dữ liệu tài sản công cập nhật vào Phần mềm bao gồm:

- Thông tin báo cáo kê khai lần đầu, báo cáo kê khai bổ sung, báo cáo kê khai tài sản sử dụng chung, báo cáo kê khai sử dụng tài sản công vào các mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết, khai thác theo hình thức khác, báo cáo kê khai thay đổi thông tin, báo cáo kê khai thông tin xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thông tin báo cáo kê khai, báo cáo thay đổi thông tin, báo cáo kê khai thông tin xử lý của tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Thông tin báo cáo kê khai tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Thông tư 48/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2023./.

Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công

 

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat